Model Employees 2016

Congratulations to the following 13 employees: Su-Chen Tseng, Wei-Yuan Cheng, Chang-Hsin Hsieh, Pu-Yu Wong, Jung-Ming Chen, Chien-Kuo Chang, Ching-Yuen Chou, Hsi-Lien Meng, Tsung-Kun Hsieh, Pei-Hua Li, Chia-Fu Hsu, Chen-Wei Wu, and Wan-Wen Chou for being elected as the model employees of 2016. President Tsung-Te Chen presented a glass trophy to each of them on behalf of the company.

PrevNext